Σύνδεση


Καμπύλες αύξησης βάρους σώματος, σύμφωνα με τα δεδομένα που διαθέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Στο διάγραμμα απεικονίζονται η 3η, 15η 50η, 85η και 97η εκατοστιαία θέση.
Καμπύλες αύξησης μήκους σώματος, σύμφωνα με τα δεδομένα που διαθέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Στο διάγραμμα απεικονίζονται η 3η, 15η 50η, 85η και 97η εκατοστιαία θέση.
Καμπύλες αύξησης περιμέτρου κεφαλής σώματος, σύμφωνα με τα δεδομένα που διαθέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Στο διάγραμμα απεικονίζονται η 3η, 15η 50η, 85η και 97η εκατοστιαία θέση.
Καμπύλες αύξησης δείκτη μάζας σώματος, σύμφωνα με τα δεδομένα που διαθέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Στο διάγραμμα απεικονίζονται η 3η, 15η 50η, 85η και 97η εκατοστιαία θέση.

Σύνδεση